پیکربندی واسط شبکه

واسط‌های شبکه، ساده‌ترین واسط‌ها برای پیکربندی می‌باشند. برای بالا آوردن یک واسط شبکه، آنچه اهمیت دارد، تخصیص آدرس IP، همراه نمودن ماسک شبکه با آن آدرس و روشن نمودن واسط شبکه است. در این بخش نحوه‌ی تخصیص آدرس‌های IP و تنظیم واسط loopback توضیح داده می‌شود.

تنظیم آدرس IP

برای اختصاص آدرس ip اصلی به واسط شبکه، باید ابتدا وارد بخش مربوط به تنظیمات واسط شبکه شویم. برای این کار دو راه وجود دارد:

از طریق نام واسط شبکه. مثال:

ZHARF(config)# interface gbeth2

ZHARF(config)# interface lo4

از طریق نوع و شماره واسط شبکه. مثال دستورات معادل بالا:

ZHARF(config)# interface gigabitethernet 2

ZHARF(config)# interface loopback 4

پس از ورود به بخش تنظیمات واسط شبکه، برای اختصاص آدرس ip اصلی از یکی دو شکل دستور زیر می‌توان استفاده نمود:

ZHARF(config-if)# ip address A.B.C.D/M

ZHARF(config-if)# ip address A.B.C.D MA.MB.MC.MD

تفاوت این دو دستور در اینست که در دستور اول، net-mask بصورت کوتاه (یک عدد در بازه ۱ تا ۳۲) داده می شود ولی در دستور دوم، net-mask شبکه به شکل کامل داده می‌شود. مثال:

ZHARF(config-if)# ip address 192.‎168.‎10.‎1/24

ZHARF(config-if)# ip address 192.‎168.‎10.‎1 255.‎255.‎255.‎0

با وارد نمودن هریک از دستورات بالا، آدرس ip داده شده به عنوان آدرس ip اصلی واسط شبکه ثبت می‌شود. درصورتی که پیش از این، واسط شبکه ip اصلی دیگری داشته باشد، ip جدید جایگزین ip قبلی خواهد شد.

برای اختصاص آدرس ip ثانویه به واسط شبکه، پس از ورود به بخش تنظیمات واسط شبکه، از یکی از دو شکل دستور زیر می‌توان استفاده کرد:

ZHARF(config-if)# ip address A.B.C.D/M secondary

ZHARF(config-if)# ip address A.B.C.D MA.MB.MC.MD secondary

همانند حالت قبل، تفاوت این دو دستور نیز در اینست که در دستور اول، net-mask بصورت کوتاه (یک عدد در بازه ۱ تا ۳۲) داده می‌شود ولی در دستور دوم، net-mask شبکه به شکل کامل داده می‌شود. مثال:

ZHARF(config-if)# ip address 10.‎10.‎10.‎1/8 secondary

ZHARF(config-if)# ip address 10.‎10.‎10.‎1 255.‎0.‎0.‎0 secondary

با وارد نمودن هریک از دستورات بالا، آدرس ip داده شده به عنوان آدرس ip ثانویه به مجموعه آدرس‌های ip واسط شبکه افزوده می‌شود.

نکته: درصورت وجود آدرس‌های ip اولیه و ثانویه روی واسط شبکه، آدرس ip ثانویه جدید جایگزین ipهای قبلی نشده و به مجموعه آنها افزوده می‌شود.

نکته: درصورتی که آدرس ip اصلی به واسط شبکه اختصاص داده نشده باشد، کاربر مجاز به اختصاص آدرس ip ثانویه به آن واسط شبکه نمی‌باشد. دراین صورت، هنگام ورود دستورات بالا، با پیغام خطا مواجه خواهید شد. مثال:

ZHARF(config-if)# ip address 10.‎10.‎10.‎1/8 secondary

% Must set primary before setting any secondary

نکته: اختصاص دو آدرس ip از یک شبکه مشترک، به یک واسط شبکه مجاز نمی‌باشد و روتر با اعلام خطای زیر از انجام آن جلوگیری می‌کند:

% Another address within the same network already exists

برای حذف آدرس ip اصلی و یا ثانویه از واسط شبکه، درون بخش تنظیمات واسط شبکه دستور از یکی از دو شکل دستور زیر استفاده می‌شود:

ZHARF(config-if)# no ip address A.B.C.D/M

ZHARF(config-if)# no ip address A.B.C.D MA.MB.MC.MD

مثال:

ZHARF(config-if)# no ip address 192.‎168.‎10.‎1/24

ZHARF(config-if)# no ip address 192.‎168.‎10.‎1 255.‎255.‎255.‎0

نکته: تا زمانی که یک واسط شبکه دارای یک یا تعداد بیشتر آدرس ip ثانویه باشد، نمی‌توان آدرس ip اصلی آن را حذف نمود. در این صورت، هنگام ورود دستورات بالا، با پیغام خطا مواجه خواهید شد.

مثال:

ZHARF(config-if)# ip address 10.‎10.‎10.‎1/8 secondary

% Must delete secondary before deleting primary

 

تنظیم loopback

برای تعریف loopback جدید و یا وارد شدن به یک loopback موجود می‌توانیم از یکی از دو شکل دستورات زیر استفاده کنیم:

وارد نمودن نام کامل واسط شبکه loopback در دستور زیر:

ZHARF(config)# interface IFNAME

مثال:

ZHARF(config)# interface lo5

وارد نمودن شماره loopback در دستور زیر:

ZHARF(config)# interface loopback NUMBER

مثال:

ZHARF(config)# interface loopback 5

پس از وارد نمودن یکی از دو شکل دستورات فوق، وارد بخش تنظیمات واسط شبکه loopback خواهیم شد.

برای حذف واسط شبکه loopback نیز مشابه حالت قبل به دو شکل می توان عمل نمود:

با استفاده از نام کامل واسط شبکه loopback در دستور زیر:

ZHARF(config)# no interface IFNAME

مثال:

ZHARF(config)# no interface lo5

با وارد نمودن شماره loopback در دستور زیر:

ZHARF(config)# no interface loopback NUMBER

مثال:

ZHARF(config)# no interface loopback 5

تنظیم sub-interface

برای ایجاد یک sub-interface روی یک واسط شبکه، و یا ورود به بخش تظیمات sub-interface موجود، از یکی از دو شکل دستور زیر استفاده می‌کنیم:

¨ واردکردن نام کامل sub-interface: نام sub-interface به فرمت (IFNAME.NUMBER) خواهد بود که درآن IFNAME نام واسط شبکه و NUMBER شماره sub-interface می‌باشد.

ZHARF(config)# interface IFNAME

مثال:

ZHARF(config)# interface gbeth0.‎5

¨ وارد کردن نوع و شماره واسط شبکه پدر به همراه شماره sub-interface:

ZHARF(config)# interface gigabitethernet NUMBER

ZHARF(config)# interface loopback NUMBER

مثال:

ZHARF(config)# interface gigabitethernet 0.‎5

پس از وارد کردن یکی ازدو نوع دستور بالا، وارد بخش تنظیمات مربوط به sub-interface خواهید شد.

برای حذف یک واسط شبکه ازدستور زیر استفاده می‌شود:

ZHARF(config)# no interface IFNAME

مثال:

(config‏)# no interface gbeth0.‎5

همچنین مشابه حالت قبل می‌توان sub-interface را ازطریق مشخص نمودن نوع و شماره واسط شبکه پدر و شماره sub-interface نیز حذف نمود.

ZHARF(config)# no interface gigabitethernet NUMBER

ZHARF(config)# no interface loopback NUMBER

مثال:

ZHARF(config)# no interface gigabitethernet 0.‎5