مسیریابی مابین VLANها با استفاده از تعریف sub-interfaceها

با تنظیم sub-interfaceها می‌توان inter-vlan routing را برقرار نمود.

مثال:

فرض کنید یک سوئیچ به نام Switch-A داریم که دارای دو vlan با شماره‌های ۱ و ۲ می‌باشد. هرکدام از vlanها دارای یک ip می‌باشد:

switch-A:

Vlan 1: 192.‎168.‎51.‎1/24

Vlan 2: 192.‎168.‎52.‎1/24

حال پورت ترانک سوئیچ را به واسط شبکه gbeth0 روتر وصل می‌کنیم و روی gbeth0 دو sub-interface با ipهای در range دو vlan تعریف می‌کنیم:

ZHARF(config)# interface gbeth0.‎1

ZHARF(config-if)# ip address 192.‎168.‎51.‎2/24

ZHARF(config-if)# exit

ZHARF(config)# interface gbeth0.‎2

ZHARF(config-if)# ip address 192.‎168.‎52.‎2/24

پس از این کار، ارتباط میان دو vlan ازطریق روتر ما برقرار می‌شود واین دو (وشبکه‌های متصل به هریک) می‌توانند دیگری را دیده و ping نمایند.