تنظیم زمان

ZHARF#clock set HH:MM:SS <1-31><1-12><1900-9999>

از این دستور برای تنظیم دستی زمان سیستم روتر استفاده می‌شود. برای ورود این دستور با ورود دستور enable وارد وضعیت enable روتر می‌شویم و با ورود دستور به فرمت فوق زمان سیستم را به صورت دلخواه تنظیم می‌کنیم.

در این دستور بعد از وارد کردن دو کلمه کلیدی clock set مقادیر ساعت، دقیقه، ثانیه، شماره روز ماه میلادی، شماره ماه میلادی، و سال میلادی جاری وارد می‌شود. نکاتی که در مورد این ورودی‌ها وجود دارند به شرح زیر می‌باشند:

مقدار ساعت باید در قالب ۲۴ ساعته وارد شود و یکی از مقادیر۰۰  تا ۲۳ خواهد بود.

مقدار دقیقه یکی از مقادیر ۰۰ تا ۵۹ خواهد بود.

مقدار ثانیه یکی از مقادیر ۰۰ تا ۵۹ خواهد بود.

در وارد کردن مقادیر مربوط به ساعت و دقیقه و ثانیه لازم است تا در صورت یک رقمی بودن مقدار مورد نظر، یک ۰ اول این مقدار وارد شود تا فرمت دوم رقمی مقدار مورد نظر حفظ شود.

لازم است تا مقادیر ساعت و دقیقه و ثانیه یا علامت : در ورودی جدا شوند و از درج علامت فاصله در این بین خودداری شود.

مقدار روز ماه میلادی عددی بین۰ تا ۳۱ خواهد بود.

ماه میلادی جاری به صورت یک مقدار عددی بین ۱ تا ۱۲ خواهد بود که این مقدار برابر با شماره آن ماه میلادی می‌باشد.

سال میلادی ورودی باید به فرمت عددی ۴ رقمی (سال به همراه قرن جاری - به فرمت ccyy) وارد شود. مقدار این ورودی می‌تواند بین ۱۹۰۰ تا ۹۹۹۹ متغیر باشد که شماره سال جاری را دربر خواهد گرفت.

ZHARF#show clock

برای آگاهی از زمان کنونی سیستم روتر ژرف، لازم است تا در وضعیت view یا enable دستور show clock وارد شود. با ورود این دستور خروجی ای مانند نمونه زیر نمایش داده می‌شود:

۱۳:۳۶:۱۹UTC Thu Jan 20 2011

که در آن به ترتیب موارد زیر مشاهده می‌شوند:

زمان فعلی در قالب ۲۴ ساعته با ذکر دقیقه و ثانیه،

قالب زمان که دارای مقدار پیش فرض UTC می‌باشد.

روز هفته در قالب عبارتی سه حرفی که یکی از مقادیر ۷ گانه Sat- Sun- Mon- Tue- Wed- Thu- Fri خواهد بود.

ماه میلادی جاری در قالب عبارتی سه حرفی که یکی از مقادیر ۱۲ گانه Jan- Feb- Mar- Apr- May- Jun- Jul- Aug- Sep- Oct- Nov- Dec خواهد بود.

شماره روز جاری در ماه میلادی ذکر شده که یکی از اعداد ۱ تا ۳۱ خواهد بود.

سال میلادی جاری در قالب یک عدد ۴ رقمی است.