دستور traceroute

دستور traceroute، ابزاری است که نشان می‌دهد که یک packet اطلاعاتی از سیستم مبدا چه مسیری را طی می‌کند و از چه کامپیوترها یا روترهایی می‌گذرد تا به یک مقصد خاص برسد. روتر ژرف نیز امکان traceroute را دارا می‌باشد که با استفاده از دستور زیر قابل انجام می‌باشد:

ZHARF# tracerouteWORD

ZHARF# tracerouteip WORD

ZHARF# tracerouteipv6 WORD

می‌توانیم عمل traceroute را بر اساس آدرس host مقصد، آدرس ip آن و همچنین بر اساس آدرس IPV6 انجام دهیم.

مثال: با استفاده از دستور زیر، مسیری که طی می‌شود تا به سیستم مقصد با آدرس ip ،192.168.0.220 برسیم مشخص می‌شود .

ZHARF# tracerouteip 192.‎168.‎0.‎220