چشم انداز ژرف

تبدیل شدن به بزرگترین تولیدکننده تجهیزات بومی و امن شبکه در کشور.

بیانیه ماموریت

خودکفایی ملی در حوزه تجهیزات شبکه‌ی موردنیاز ارگان‌ها و شرکت‌ها، با بهره‌گیری از فناوری روز و بکارگیری جوانان و متخصصین خلاق ایرانی.

به بالای صفحه بردن