Slide مشاهده

یکپارچگی و ایمنی ترافیک داده ها در سرتاسر شبکه با روتر های بومی و امن ژرف
روترهای بومی ژرف ارتباطات مبتنی بر شبکه های LAN و WAN را فراهم می کنند

روترهای امن بومی

زیرساخت (Service Provider)

بزودی

صنعتی (Industrial)

بزودی

سازمانی (Branch)

ZR-2010

ZR-2110

ZR-2120

ZR-3010

ZR-3020

ZR-4010

ZR-4020

ZR-201(end of life)

ZR-251(end of life)

ZR-1001B (end of life)

ZR-1001A (end of life) ZR-401 (end of life)

ZR-403 (end of life)

کسب و کارهای کوچک (Small Business)

ZR-2010

ZR-1010

ZR-1020

ZR-211(end of life)

ZR-212(end of life)

ZR-201(end of life)

ویژگی ها و مزایا:

اسکرول به بالا