3-2. مسیریابی مابین VLAN

2-3- مسیریابی بین VLAN ها

با تعریف و پیکربندی  sub-interfaceها میتوان مسیریابی بین VLAN ها را برقرار نمود. در مسیریاب ژرف بعد از تعریف sub-interface  و ورود به سطح پیکربندی آن، برای هر کدام با کمک دستور ip address  اقدام به اختصاص آدرس IP به آنها میکنیم. توجه داشته باشید که encapsulation بر روی sub-interface های مسیریاب ژرف دارای encapsulation از نوع 802.1Q هستند و نیازمندی پیکربندیدستوری برای تعیین آن نیستند. همچنین شماره tag مربوط به VLAN ها برابر با شماره sub-interface خواهد بود. برای درک بهتر به نمونه زیر توجه کنید:

مثال:

فرض کنید یک سوئیچ به نام Switch-A داریم که دارای دو VLAN با شماره های 1 و 2 میباشد. هرکدام از VLAN ها دارای یک بازه ی IP مجزا به صورت زیر است:

پورت ترانک سوئیچ را به اینترفیس gbeth0 مسیریاب وصل میکنیم و روی gbeth0 دو sub-interface با IP هایی در بازه ی آدرس های IP هر VLAN  تعریف میکنیم:

با اعمال پیکربندی های بالا، sub-interface به شماره gbeth 0.1 دارای encapsulation  برابر 802.1Q خواهد بود و tag برابر 1 را قبول میکند، یعنی این sub-interface مسئولیت هدایت بسته های مربوط به VLAN 1 را دارد. به هیمن ترتیب sub-interface به شماره gbeth 0.2 دارای encapsulation  برابر 802.1Q است و tag برابر 2 را قبول میکند، یعنی این sub-interface مسئولیت هدایت بسته های مربوط به VLAN 2 را دارد.