4-5. نمایش وضعیت سرویس Protocol-discovery

برای مشاهده بسته های عبوری مربوط به پروتکل های مختلف از اینترفیس مورد نظر میتوان از دستور زیر در سطح پیکربندی EXEC Privilege استفاده کرد

با  اعمال این دستور ، تمامی پروتکل های موجود و فعال در protocol-discovery به ترتیب اینترفیس هایی که این سرویس روی آنها فعال شده است نمایش داده میشوند.

با استفاده از سوییچ protocol در ادامه دستور و درج نام پروتکل مورد نظر میتوان خروجی دستور ار بر اساس پروتکل ها فیلتر کرد و منحصرآ  ترافیک ورودی و خروجی  یک پروتکل خاص را روی اینترفیس مورد نظر بررسی و مشاهده کرد.

مثال: