برگرداندن پیکربندی مسیریاب به حالت اولیه

توسط این دستور، تمامی تنظیمات صورت گرفته به حالت اولیه مسیریاب برگردانده می شوند.