قابلیت جایگزینی تنظیمات زمان شروع با تنظیمات جاری

توسط این دستور آخرین تنظیمات ذخیره شده در مسیریاب جایگزین تنظیمات جاری مسیریاب خواهد شد.