پیکربندی E1

در زیر دستورات پیکربندی ماژول E1 توضیح داده شده است.

با اجرای این دستور وارد نود مربوط به تنظیمات ماژول E1 خواهیم شد. به منظور حذف تنظیمات از فرمت no دستور استفاده می شود ( مقدار پیش فرض برروی no-crc4 می باشد) .

این دستور در نود E1، نوع قالب بندی (framing) ارتباط E1 را مشخص می کند.  به منظور حذف تنظیمات قالب بندی از فرمت no دستور استفاده می شود.

این دستور در نود E1، نوع منبع ساعت را مشخص می کند. به منظور حذف تنظیمات نوع منبع ساعت از فرمت no دستور استفاده می شود.

این دستور در نود E1، نوع کد خط (linecode) ارتباط را تنظیم می نماید. به منظور حذف تنظیمات نوع کد خط از فرمت no دستور استفاده می شود.

با اجرای این دستور در نود E1، وارد نود channel-group با شماره NUMBER خواهیم شد.

همچنین شماره timeslotهای مربوط به channel-group را می توانیم در ادامه این دستور مشخص کنیم. مقدار TIMESLOTS می تواند مجموعه ای از شماره یا محدوده شماره باشد که هر عضو مجموعه با ویرگول از عضو بعدی جداشده است. بعنوان مثال، ورودی های زیر همگی معتبر هستند:

به منظور حذف تنظیمات channel-group از فرمت no دستور استفاده می شود.

با اجرای دستور فوق وارد نود تنظیمات اینترفیس سریال می شویم. Controller number شماره پورت اینترفیس سریال را مشخص می کند وSerial interface numberشمارهchannel-groupتعریف شده در قسمت قبل را مشخص می کند.

برای مثال با اجرای دستور زیر وارد نود پورت یک اینترفیس سریال با  channel-group برابر با یک می شویم .

اجرای دستور فوق در نود اینترفیس، یک ارتباط دیتا از نوع پروتکل HDLC بین دو واسط شبکه E1 برقرار می کند. به منظور حذف تنظیمات از فرمت no دستور استفاده می شود.

با اجرای دستور فوق در نود اینترفیس تنظیمات مربوط به ip و subnet-mask برای اینترفیس سریال مربوطه انجام می گیرد.local IP-Address آدرس ip روتر را مشخص می کند. point-to-Point remote IP-Addressآدرسipروتر متصل به روتر فعلی را مشخص می کند. Point-to-Point NetMaskماسک مربوط به ارتباط را مشخص می کند.

در زیر مثالی از تنظیمات پورت ۲ آورده شده است.

دستورات نمایشی:

برای نمایش تنظیمات E1 موجود در سیستم از دستور زیر استفاده میشود:

این دستور اطلاعات مربوط به تمامی پورتهای e1 موجود بر روی سیستم را نمایش میدهد. نمونه‌ای از خروجی این دستور در زیر آمده است:

این دستور اطلاعات مربوط به یک پورت خاص را نشان میدهد. نمونه‌ای از خروجی این دستور در زیر آمده است: