سرویس E1-voice

سرویسE1-voice عبارت است از انتقال صدا برروی خط E1. برای استفاده از سرویس E1-voice ، مسیریاب های ژرف با استفاده از پورت های E1 خود با یکدیگر در ارتباط خواهند بود. همین ارتباط میان مسیریاب ها و pbx ها نیز در جریان می باشد .

جهت پیکربندی مربوط به کنترلر E1 از دستور کلی زیر در نود config استفاده می کنیم :

NUMBER :شماره کنترلرE1را مشخص می کند.

برای حذف آن می توانیم از فرمت noدستور استفاده کنیم:

بااستفاده از دستور زیر در نود config-e1 می توانیم پیکربندی مربوط به ISDN پورت E1 را انجام دهیم.

ISDN switch-type : با استفاده از این گزینه می توانیم نوع سوییچ ISDNرا مشخص کنیم که هرکدام از موارد زیر می تواند جایگزین شود :

none: هیچ سوییچی انتخاب نمی شود ( غیرفعال کردن ISDN swith )

primary-4ess : نوع سوییچ 4ESS

primary-5ess: نوع سوییچ 5ESS

primary-dms100 : نوع سوییچ NT DMS-100

primary-net5: ISDN BRIسوییچ های آسیا ، نیوزیلند و اروپا

primary-ni : نوع سوییچ National ISDN

primary-qsig: نوع سوییچ Q.Sig ISDN

برای حذف آن می توانیم از فرمت noدستور استفاده کنیم :

با استفاده از دستور زیر در نود config-e1می توانیم پیکربندی مربوط به Pri-group را انجام دهیم.

b-channel : کانال ارتباطی برای voice را فراهم می کند .

d-channel : کانال ارتباطی برای مدیریت را فراهم می کند .

Timeslots : شماره اسلات های کانال ارتباطی مورد نظر را مشخص می کند . در صورتی که b-channel انتخاب شود می توانیم محدوده ای ازاسلات های 1 الی 31 را انتخاب کنیم و در صورت لزوم با کاما از یکدیگر جدا کنیم و در صورت انتخاب d-channel می توانیم تنها یک اسلات از شماره 1 الی 31 که در b-channel انتخاب نشده باشد به آن تخصیص دهیم .

برای حذف آن می توانیم از فرمت noدستور استفاده کنیم :

برای پیکربندی مربوط به ارتباط صدا می توانیم از فرمت کلی دستور زیر در سطح پیکربندی سراسری استفاده کنیم:

voicedialpeertag : برای این گزینه می توانیم عددی را در بازه1  تا2147483647 انتخاب کرد

pots : مشخص کننده ی pots Dial peer است – ارتباط صدا را برروی خط E1 مشخص می کند .

voip : مشخص کننده ی VoIP Dial peer است

بعد از اعمال این دستور وارد سطح پیکربندی dial peer میشویم.

بااستفاده از دستور زیر می توانیم پیشوند (بخشی از شماره کامل تلفن) و یا شماره کامل تلفن ارتباط را که قصد تماس با آن را داریم (مقصد ارتباط ) مشخص کنیم .

sequence: دنباله ای از ارقام که نشان دهنده پیشوند یا شماره کامل تلفن ارتباط مورد نظر می باشد.

 

بااستفاده از دستور زیر می توانیم پیشوند (بخشی از شماره کامل تلفن) و یا شماره کامل تلفن ارتباط که تماس از آن برقرار می شود (مبدا  ارتباط- تماس گیرنده ) را مشخص کنیم

sequence: دنباله ای از ارقام که نشان دهنده پیشوند یا شماره کامل تلفن ارتباط مورد نظر می باشد.

 

دستور زیر پیکربندی Destination-Prefix را مشخص می کند.

با استفاده از دستور زیر می توانیم شماره پورت voice را مشخص کنیم .

e1 : با استفاده از این گزینه می توانیم پیکربندی را برای پورت های e1 مشخص کنیم.

fxofxs : با استفاده از این گزینه می توانیم پیکربندی را برای پورت های  fxofxsمشخص کنیم.

number: با استفاده از این گزینه می توانیم شماره پورت مورد نظر را مشخص کنیم .

 

با استفاده از دستور زیر می توانیم پیکربندی signalling را مشخص کنیم .

user :نوع سیگنالینگ PRI-CPE را مشخص می کند.

network :نوع سیگنالینگ PRI-NET را مشخص می کند.

برای حذف آن می توانیم از شکل  noدستور استفاده کنیم :

با استفاده از دستور زیر می توان تعداد شماره های ارسالی برای برقراری تماس را کنترل کرد:

All  : همه شماره ها در هنگام تماس به طرف مقصد ارسال شود.

number: با وارد کردن هر شماره ای در بازه 0 تا 32  ، از سمت راست ارقام در هنگام تماس ارسال میشود.

 

با استفاده از دستور زیر در سطح پیکربندی سراسری می توانیم پیکربندی مربوط به ISDN را انجام دهیم .

ISDNswitchtype : با استفاده از این گزینه می توانیم نوع سوییچ  ISDNرا مشخص کنیم که هرکدام از موارد زیر می تواند جایگزین شود :

none: هیچ سوییچی انتخاب نمی شود ( غیرفعال کردن ISDN swith )

primary4ess : نوع سوییچ 4ESS

primary5ess: نوع سوییچ 5ESS

primarydms100 : نوع سوییچ NT DMS-100

primarynet5:  ISDN BRIسوییچ های آسیا ، نیوزیلند و اروپا

primary-ni : نوع سوییچ National ISDN

primaryqsig: نوع سوییچ Q.Sig ISDN

 

مثال :

در مثال زیر دو عدد مسیریاب ژرف با یکدیگر با استفاده از پورت های  E1ارتباط دارند . همین ارتباط بین مسیریاب ها و pbx ها در جریان است .  ip phoneها نیز توسط خطوط اترنت با  pbxها در ارتباط هستند. نحوه تنظیمات و پیکربندی مسیریاب ها دراین مثال نشان داده شده است.

 

تنظیمات لازم در Zharf router 1 :

تنظیمات لازم در Zharf router 2  :

پس از تنظیمات لازم در pbx ها و  ip phoneها ،  ip phoneشماره 10 باید بتواند با ip phone شماره 20 ارتباط برقرار کند و تلفن سمت مقابل زنگ بخورد .