قابلیت نمایش تنظیمات زمان شروع

توسط این دستور، آخرین تنظیمات ذخیره شده در مسیریاب ژرف نمایش داده می شود. این تنظیمات و پیکربندی ها در زمان آغاز به کار مسیریاب بر روی آن اعمال میشوند.