قابلیت درست یابی ایمیج مسیریاب

این سرویس برای اطمینان از دست نخورده بودن فایل‌ها و ایمیج مسیریاب استفاده می‌شود. نحوه کار این سرویس به این صورت است که با استفاده از کد SHA256 و بررسی برابری آن به کاربر اطمینان می‌دهد که محتویات یک فایل با آن چه که مورد انتظار است یکسان است.

برای فایلی که نام آن داده شده، کد SHA256 را تولید کرده و نمایش می‌دهد.

برای فایلی که نام آن داده شده، کد SHA256 تولید کرده و آن را با کد ورودی دستور مقایسه می‌کند. اگر یکسان باشند verified و در غیر این صورت error می‌دهد.

محتویات ایمیج جاری مسیریاب را که اکنون در حال استفاده است، با code داده شده مقایسه می‌کند. در صورتی که یکسان باشندverified و در غیر این صورت error می‌دهد.

لیست فایل‌های موجود در flash متصل به دستگاه را نمایش می‌دهد.