ویژگی System Recovery

یکی از ویژگی های بسیار موثر روتر ژرف، محیط system recovery می باشد که در این محیط می توانیم اعمالی از قبیل پشتیبان گیری، بازگردانی رمزعبور admin به حالت اولیه و همچنین بازگردانی پشتیبان گرفته شده را انجام دهیم . در ادامه این موارد توضیح داده شده است :

برای ورود به محیط recovery در زمان بوت شدن مسیریاب، به محض دیدن جمله Press R To Enter Recovery mode …  با زدن کلید R وارد این محیط می شویم.

موارد مورد استفاده در این محیط به شرح زیر می باشند :

Applypatch : با استفاده از این دستور می توانیم یک patch دلخواه برروی سیستم اعمال کنیم.

List : لیست patch های موجود برروی حافظه فلش را نشان می دهد.

STRING : رشته ای که نام patchمورد نظر برای اعمال برروی سیستم را تعیین می کند.

Backup : با استفاده از این دستور می توانیم از پیکربندی روتر و یا از کل روتر ، backup تهیه کنیم .

Config : backup گیری از پیکربندی روتر.

Image : backup گیری از کل روتر.

STRING : رشته ای که نام backup مورد نظر را مشخص می کند.

Exit : با استفاده از این دستور می توانیم از محیط recovery خارج و روتر را ریبوت کنیم.

Password : با استفاده از این گزینه می توانیم پسوورد admin را به حالت اولیه برگردانیم.

Reboot : با استفاده از این گزینه می توانیم روتر را ریبوت کنیم .

Restore : با استفاده از این گزینه می توانیم backup گرفته شده را بازگردانیم.

Config : بازگردانی backup گرفته شده از پیکربندی روتر.

Image :بازگردانی backup گرفته شده از کل روتر.

List: لیست backup های گرفته شده موجود برروی حافظه فلش.

STRING : رشته ای که نام backup مورد نظر را مشخص می کند.