3-5. سرویس Protocol Discovery

3-5- سرویس Protocol Discovery 

1-3-5- پیکربندی سرویس Protocol-discovery

سرویس protocol-discovery روی مسیریاب ژرف باید در سطح پیکربندی اینترفیس پیکربندی شود.

لازم به ذکر است این سرویس در اینترفیس های اترنت و E1  قابل فعال سازی است.

اینترفیس های اترنت :

اینترفیس های E1 :

برای غیر فعال کردن سرویس از شکل no دستور استفاده میشود