پیکربندی سرویس NAT

در مسیریاب ژرف قابلیت NAT با امکانات متعددی در نظر گرفته شده است. در زیر به بررسی دستورات در بخش های مختلف این سرویس می پردازیم.

تعیین نوع اینترفیس ها در سرویس NAT

برای تعیین نوع اینترفیس در سرویس NAT از دستور زیر استفاده میشود. اینترفیس ها در سرویس NAT یا اینترفیس های داخلی هستند که در شبکه داخلی قرار دارند و یا اینترفیس های خارجی هستند که در شبکه ی خارجی قرار گرفته اند.

این دستور در سطح پیکربندی اینترفیس قرار دارد

برای حذف دستور از شکل no آن استفاده میشود

inside: مشخص می کند که اینترفیس به شبکه داخلی متصل است

outside: مشخص می کند که اینترفیس به شبکه خارجی متصل است.

 

مثال:

نمونه زیر آدرس مبدا میزبان های داخلی از شبکه 192.168.1.0 یا 192.168.2.0 را به بخشی از شبکه سراسری 171.69.233.0 ترجمه می کند.

 

ترجمه آدرس مقصد داخلی

برای فعال سازی NAT بر روی آدرس مقصد داخلی از این دستور در سطح پیکربندی سراسری استفاده می شود. به منظور حذف از شکل no دستور استفاده می شود.

توضیح پارامترهای دستور در زیر آورده شده است:

accesslistnumber: شماره لیست دسترسی. بسته ها با آدرس مقصدی که مطابق لیست دسترسی باشند، با استفاده از آدرس های سراسری موجود در pool ترجمه می شوند.

name: نام pool که در آن آدرس های IP سراسری در طول ترجمه پویا تخصیص داده می شوند، تعریف شده است. تعداد آدرس هایی که میتوان در pool تعریف کرد حداکثر 255 آدرس است

 

مثال:

نمونه زیر ترافیک به مقصد میزبان های داخلی به آدرس شبکه 192.168.1.0 یا 192.168.2.0  را به بخشی از شبکه سراسری 171.69.233.0 ترجمه می کند.

 

ترجمه آدرس مبدا داخلی

برای فعال سازی NAT بر روی آدرس مبدا داخلی از این دستور استفاده می شود. به منظور حذف تخصیص پویا به  دستور از شکل no دستور استفاده می شود.

مثال:

نمونه زیر شبکه های داخلی از آدرس های شبکه 192.168.1.0  یا 192.168.2.0 را به بخشی از شبکه سراسری 171.69.233.0 ترجمه می کند.

نمونه زیر ترافیک TCP از آدرس 192.168.1.5 و پورت مبدا8080 را به آدرس 171.69.232.100 و پورت مبدا 80 ترجمه می کند.

نمونه زیر شبکه 192.168.1.0 را به شبکه سراسری 171.69.100.0 ترجمه می کند. در این نمونه آدرس شبکه تغییر کرده و آدرس میزبان تغییر نمی کند، به عنوان مثال آدرس 192.168.1.60 به 171.69.100.60 ترجمه می شود.

 

ترجمه آدرس مبدا خارجی

برای فعال سازی NAT بر روی آدرس مبدا خارجی از این دستور استفاده می شود. به منظور حذف ترجمه ایستا یا تخصیص پویا  از شکل no دستور استفاده می شود.

مثال:

نمونه زیر میزبان های داخلی از شبکه 9.114.11.0 را به شبکه سراسری 171.69.233.0 ترجمه میکند. بسته های میزبان های خارجی از آدرس شبکه 9.114.11.0 (شبکه واقعی 9.114.11.0) ترجمه شده و به نظر می رسد از آدرس 10.0.1.0/24 دریافت شده اند.

 

تعریف Pool

به منظور تعریف pool از آدرس های IP برای عملیات NAT از این دستور در سطح پیکربندی global استفاده می شود. برای حذف pool از شکل no دستور استفاده می شود.

name: اسم pool

start-ip: آدرس شروع بازه ی آدرس دهی pool

end-ip: آدرس پایان بازه ی آدرس دهی pool

نکته: بازه ی آدرس های داخل pool نمی تواند بیشتر از تعداد 255 آدرس داشته باشد.

 

مثال:

نمونه زیر آدرس میزبان های داخلی از شبکه 192.168.1.0  یا 192.168.2.0 را به بخشی از شبکه  171.69.233.0 (171.69.233.208-171.69.233.223) ترجمه می کند.

 

دستورات نمایشی سرویس NAT

به منظور نمایش ترجمه های موجود، از این دستور در سطح EXEC Privilege استفاده می شود.