تنظیمات کاربر

در مسیریاب ژرف امکان تعریف کاربر در سه سطح دسترسی در نظر گرفته شده است. همچنین امکان حذف کاربرهای تعریف شده وجود دارد.

توسط این دستور ، یک کاربر جدید با سطح دسترسی تعیین شده ایجاد می شود. به منظور حذف کاربر از شکل no دستور استفاده می شود.

enable: با تعریف سطح دسترسی enable، کاربر اجازه ورود به بخش پیکربندی سراسری و تغییر تنظیمات را نخواهد داشت و تنها می تواند از امکانات موجود در محیط EXEC Privilege استفاده نماید.

config: با تعریف سطح دسترسی config، کاربر مجوز ورود به بخش پیکربندی سراسری را دارد و می تواند از تمامی امکانات موجود در واسط کاربری مسیریاب استفاده نماید.

show: با تعریف سطح دسترسی show، کاربر مجوز ورود به بخش پیکربندی سراسری را ندارد . این سطح از enable محدود تر است و به برخی دستورات محیط EXEC Privilege دسترسی دارد

 

اگر نام کاربری قبلا در مسیریاب تعریف شده باشد، با اجرای دستور،سطح دسترسی و رمز عبور کاربر تنظیم مجدد می شوند.

مثال:

این دستور، باعث ایجاد کاربر جدید با نام Zharf_user_1 و سطح دسترسی config و کلمه عبور zrpassword در مسیریاب می شود.

اجرای این دستور باعث تغییر سطح دسترسی کاربر Zharf_user_1 به سطح enable می شود.

دستور فوق باعث حذف کاربر Zharf_user_1 از مسیریاب خواهد شد.