تعیین کردن کمترین طول پسورد

پس از اعمال دستور فوق حداقل طول پسورد مطابق مقداری که درج شده است، در نظر گرفته می شود. این مقدار میتواند بین 0 تا 16 باشد